بازدید سایت خود را میلیونی کنید

مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» رویکرد شی گرا در طراحی معماری فرآیندهای کسب و کار

معماری ﻓرﺁیند کسب و کار، به عنوان یک نمای کلی از مجموعه هایی از ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار تعریف می شود که روابط متقابل ﺁنﻫا را نشان می دﻫد و ممکن است با دستوراﻟﻌﻤﻞﻫایی بـــرای تعیین روابط مختلف بین ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار ﺗﻮسعه یابد. داشتن معماری ﻓرﺁیند کسب و کار مناسب، راهنمایی برای مدﻝ سازی ﻓرﺁیندﻫای کسب و کار را ﻓراﻫم می کند.

در این مقاله قصد بررسی و شرح رویکرد شی گرا را از میان رویکردهای معماری فرآیند کسب و کار داریم. همچنین برای آشنایی با رویکرد هدف محور و رویکرد عمل محور نیز می توانید به لینک مربوط به هر یک وارد شوید.

در رویکردﻫای شی ﮔرا در ابتدا یک مدﻝ شی کسب وکار طراحی می شود به عنوان مثال به ﺻﻮرﺕ نمودار کلاس UML. پس از ﺁن معماری ﻓرﺁیند کسب و کار با مطالعه شی ﻫای کسب و کار که در سازمان وﺟـﻮد دارند و ﻫﻤﭽنین این روابط متقابل بین ﺁنﻫا طراحی می شود. مفهوم اﺻلی سازندهی در رویکردﻫـای شی محور، شـی کسب وکار اسـت.

ما در گروه مدیریت فرآیند پارس می توانیم ضمن بررسی فرآیندها و جریان کارهای شما، امکان ساخت فرآیند در پروسس میکر را در سازمان شما فراهم آوریم.

۳ نوع شی کسب و کار در نظر ﮔرﻓﺘه شدﻩ است: اشیای دائمی، اشیای موردی و سـایر اشیا.

اشیای دائمی به اشیای کسب وکار اطﻼﻕ می شود که ﭼرﺧه ﻋﻤر نسبتاً طﻮﻻنی در سازمان دارنـــد، مثل مشتری در اکثر سازمانﻫا و شرکت ﻫا. با تعیین این که ﭼه اتفاقی بر سر این اشیا میﺁید و تعریف ﻓرﺁیندﻫایی برای پشتیبانی و ﺣﻤایت از این ﻋﻤﻞﻫا، میﺗﻮان ﻓرﺁیندﻫا را اشـــیای دائمی در نظر گرفت. به عنوان مثال یک مشتری ﺟدید میﺗﻮاند بیاید یا ﭼیزی بخرد ، بنابراین به یک ﻓرﺁیند برای ﺛبت ناﻡ مشتری و ﻓرﺁیند ﻓروﺵ نیاز است.

فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر دو رپورتاژ سفارش بده یک رپورتاژ هدیه بگیر مشاهده